ויצא-מהות הצדקה

ויצא-מהות הצדקה

בס”ד
ויצא -מהות הצדקה.
שאלות שעולות.
מה תכלית הצדקה?
מה מהות הצדקה?
מה המילה צדקה רוצה להגיד?
כתוב ב: בראשית כ”ח
{בכ}
: והְאֶבֶ הַע יאת אֹּ רֵֶּ מ שִּ י מַ אבְֶׁה ש י היֶה א לֹית אֵּבקי ו י כל אֹּ רֵֶּ שִּ ש לי זַ א הר אֹּזַ הרֶב אֶ לְו
מדובר פה?על איזה מעשר
ומתי יעקב מקיי ההבטחה הזאת?
איך אפשר לתת משהו לד”?
מקורות:
בותכ א”י ףד ארתב אבב( 1
שאלה שאל טורנוסרופוס הרשע את ר”ע א אלקיכ אוהב עניי הוא מפני מה אינו
מפרנס א”ל כדי שניצול אנו בה מדינה של גיהנֶ
הַהְ א מחַ לֹחֶ לקה – א איזֶה זְ שֵּ יר ( 2 משנה, מסכת אבות – פרק ד, משנה א
אז מי הוא עני. לכאורה משלא שמח בחלקו.
(א”ס יְטיג) וֶלש יכרד ינפמ .. לארשי יינע עֶ יֶרכנ יינע יֶסנרפמ :ר”ת ( 3
ז הנשמ ,ב קרפ תובא . וֶלש הברמ הקדצ הברמ ( 4
אולי נית לתרץ:
מצוות הצדקה מיועדת להרבות שלו בעול .ֶ העני בהגדרה (לפי מקור 2) הוא לא שמח בחלקו אוה .
מרגיש שמגיע לו יותר. הצדקה נות משהו לעני, ובזכות זה הוא מרגיש שלאנשי אכפת ממנו, ומתחיל
להיות יותר שמח בחלקו ולחיות יותר בשלו ע חלקו (מקור 4). הוא מרגיש שנעשית צדק על ידי קבלת
הצדקה
מו מקור 1. אבל העני עצמו עלהעוני בהגדרה של מקור 2 היא בהרגשת הב אד .ֶ לא ד” בורא העניי כ
ידי הרגשות שלו הופך את עצמו עני. הוא עצוב ולא של ע מצבו בעול .ֶ
המעשר שיעקב מבטיח הוא בעצ הדורו שהו נות לעשיו. אפילו שהיה לו (לעשיו)רב, הוא עדיי לא
היה
שמח בחלקו (לא היה לו כל). הדורו שהוא נת עשה צדקה וגר לכך שעשיו היה יותר של ע עצמו,
יותר שמח בחלקו, פחות רצה במלחמה ובפועל קיבל יעקוב ועשה אתו שלו .ֶ
שלו זה ג ש הד”. אע”פ שאי אפשר לתת אוכל להקב”ה אפשר לתרו חלק מנכסינו לצדקה ועל ידי
זה להרבות שלו בעול .ֶ וזה בעצ תרומה להקב”ה, שזה העשר תעשרנו לך שיעקוב הבטיח וקיי ע ל
ידי הדורו לעשיו.
ג הלכה למעשה ע עני מבקש צדקה, אי צורך לבדוק א הוא באמת עני. שהרי העני עצמו הוא זה
שקובע. ודווקא ההרגשה ש”המגיע לי” זה ההוכחה הכי חזקה שהוא עני. עדיי ראוי לעשות מאמץ לדאוג
למי שמבקש.שמי שצריך יותר יקבל יותרת אבל אי כמעט הצדקה לא לתת כלו אבות פרק ה משנה ב
ש י אִּ ו ש י נ אֹּ א ח ש ריֶ
בברכה
משה בריל
בית שמש

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content